Stambeni Krediti

U ovom tekstu želimo da Vam damo osnovne termine banaka koje treba da znate radi boljeg razumevanja onoga što Vas čeka kod uslova kreditiranja.

Službenici banaka često koriste termine koje mi ne razumemo, a iza njih stoje jako bitne stvari koje utiču na sam iznos rate kredita i onoga što može menjati iznos rate tokom perioda otplate.

Dajemo vam od osnovnih skraćenica do onih malo složenijih koji će Vam sigurno pomoći da znate o čemu se radi kada je Vaš kredit u pitanju.

NBS - Narodna banka Srbije, www.nbs.rs. Njene funkcije su da utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku, ali i vodi politiku kursa dinara.

NKS - Nominalna kamatna stopa - Predstavlja kamatnu stopu po kojoj se vrši obračun rata i utiče na visinu rate

EKS - Efektvna kamatna stopa - Predsavlja kamatnu stopu u kojoj su uračunati svi troškovi vezani za kredit. Na nju se ne možemo baš sa pouzdanošću osloniti jer nam pokazuje koliko ćemo novca dati, ali ne kada i koliko što je nama bitnije

IKS - Interaktivna kamatna stopa po kojoj se obračunava kamata na naš dug od trenutka uplate kredita na račun prodavca do puštanja kredita u stečaj

VKS - Varijabilna kamtna stopa znači promenljivu kamatnu stopu. Ukoliko se odlučimo za nju moramo obratiti pažnju na dosta stvari. Prvo da saznamo kolika je kamatna stopa u trenutku potpisivanja ugovora i šta utiče na promenu njene visine (EURIBOR, LIBOR i dr.). Drugo bitno je kada banka vrši promenu kamatne stope i za koji period ta promena važi. I trece, ništa manje bitno, da li su svi uslovi promenljivosti kamatne stope navedeni u ugovoru

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - Predstavlja prosečnu kamatnu stopu po kojoj grupa izabranih evropskih banaka međusobno pozajmljuje novac. Postoje tromesečni, šestomesečni i dvanaestomesečni. Objavljuje ih Thomdon Reuters, a nadgledsa Evropsla bankarska federacija. Svakog dana u 11h pre podne objavljuje se nova vrednost EURIBORa, na njega banke ne mogu uticati. Upravo je to ono na šta ne možemo uticati, a jako može da utiče na iznos rate koju plaćamo mesečno

LIBOR CHF (London Interbank Offred Rate) - Kamatna stopa po kojoj prvoklasne banke vrše pozajmice u švajcarskim francima na londonskom tržištu

Vlasnički list - Ovaj dokumet tj. papir dobijamo u katastru ili sudu zavisno od smeštene zemljišne knjige za katastarsku opštinu koja nas opština interesuje

Založena izjava - Dokumet koji je neophodno da se overi u nadležnom sudu. Predstavlja garanciju kojom se vlasnik obavezuje da ukoliko dug ne bude isplaćen o dospelosti, da poverilac može naplatiti svoje obezbeđeno potraživanje iz vrednosti te nepokretnosti

Hipoteka - Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom (u daljem tekstu: potraživanje) iz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca (u daljem tekstu: poverilac), bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi

Predmet hipoteke (u daljem tekstu: predmet ili nepokretnost) može da bude:

  1. nepokretna stvar (pravo svojine na zemljištu, građevinskom objektu i sl.);
  2. deo nepokretne stvari, u skladu sa odlukom o deobi;
  3. susvojinski udeo u nepokretnoj stvari;
  4. poseban deo zgrade na kome postoji pravo svojine, odnosno drugo pravo koje sadrži pravo raspolaganja (stan, poslovne prostorije, garaža, garažno mesto i dr.);
  5. pravo na zemljištu koje sadrži ovlašćenje slobodnog pravnog raspolaganja, a naročito pravo građenja, pravo preče gradnje, ili raspolaganja u državnoj, odnosno društvenoj svojini;
  6. objekat u izgradnji, kao i poseban deo objekta u izgradnji (stan, poslovne prostorije, garaža, i dr.), bez obzira da li je već izgrađen, pod uslovom da je izdato pravnosnažno odobrenje za gradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata

Hipoteka prvog reda - Ona se uspostavlja na nekretninu koja nema drugih tereta. Ukoliko je na nekretnini uspostavljena hipoteka I reda za iznos kredita koji je višestruko manji od vrednosti nekretnine onda postoji opcija i hipoteke II reda. Do sada u praksi tu mogućnost nismo viđali za stambene kredite

Administartivna zabrana - Predstavlja automatsku zabranu tj obustavu na platu koja banci garantuje naplatu potraživanja

Vinkulacija polise osiguranja - Davanje ili ustupanje prava na isplatu osiguranog iznosa na banku u slučaju nastanka štete. Sve je “vinkulirano” u korist banke, to jest sredstva koja isplaćuje osiguravajuća kuća, kada se desi “osigurani slučaj” idu na račun banke ili je neophodna saglasnost banke da bi vam se isplatila osigurana suma.